onsdag den 23. oktober 2013

STATISTIK TIL HUSBEHOV INDEN FOR MANGE EMNER  (Jørn 2012)

Grundlæggende dansk statistik, se: DanmarksStatistik som har til opgave at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.
Her kan du også selv bygge mange statistikker op via
Statistikbanken som indeholder i detaljeret form officiel statistik, som beskriver det danske samfund. Du kan vise og eksportere det i forskellige diagrammer, søjler, Excel osv.


ServeyBanken AAlborg Universitet har stor erfaring med indsamling og analyse af spørgeskema undersøgelser, de gøres tilgængelige i ServeyBanken. Du kan lave dine egne analyser af danskernes holdninger: f.eks. til arbejde, velfærdsstaten, politikerne, indvandring etc.  Statistik fra mange organisationer er samlet af DST og kommenteret af undertegnede

Befolkning og valg  
Center for Selvmordsforskning: Register for Selvmord dækker perioden 1970-2010 og indeholder alle registrerede selvmord i Danmark.
Dansk Fertilitetsselskab: Samlede danske kunstige befrugtninger og inseminationsbehandlinger 1997-2011- se Årsrapporter
Dansk Flygtningehjælp: Under Viden og fakta kan du finde Flygtningestatistik
Københavns Universitet: Afdeling for Navneforskning: Al statistik om personnavne og stednavn
Ligestillingsafdelingen og DST (Statistik om kvinder og mænd): Et statistisk billede af ligestillingen mellem kvinder og mænd i Danmark.
Udlændingestyrelsen: Indeholder primært en lang række statistiske opgørelser over antallet af ansøgninger og afgørelser om opholdstilladelser mv. på udlændingeområdet.
Økonomi- og Indenrigsministeriet: Valg: Alt vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. 

Danske Levevilkår

Ankestyrelsen : Her kan du se og downloade alle de samlede statistikker, som Ankestyrelsen har udsendt siden 2004, blandt andet om anbringelser, førtidspension og arbejdsskadesager
Bygnings- og Boligregistret: Det landsdækkende register over ejendomsdata
Center for Ulykkesforskning: Statens Institut for Folkesundhed (SIF) giver adgang til en lang række tabeller om tilskadekomst pga. ulykker.: Arbejdsulykker, trafikulykker, ulykker i hjem og fritid herunder sportsulykker.
Danmarks Apotekerforening: Adgang til tal om Medicinforbrug i Danmark – se Årsberetninger
Domstolsstyrelsen: Her kan du finde tal og fakta om Danmarks Domstole. Du kan blandt andet finde information om retternes statistikker om sagsantal og opgørelser over udvalgte sagstyper.
Justitsministeriet: Her kan du læse rapporterne fra Justitsministeriets Forskningskontor. Bl.a. om danskernes holdninger til mange ting.

Kriminalforsorgen: Statistikpublikationer om bl.a.: antallet af indsatte i arrester og fængsler, kriminalitetstyper, indsattes alder, køn og baggrund, undvigelser, og oplysninger om retsvæsen og kriminalitet i Grønland og Færøerne.
Det Kriminalpræventive Råd: Undersøgelser og rapporter indenfor det kriminelle felt.
Landsbyggefonden: Statistikker om den almene boligsektor, herunder beboerstatistik.
Lægemiddelindustriforeningen: Tal om lægemiddelforskning i Dk men også sygdomstal fx kræfttal
Lægemiddelstyrelsen: Statistik om forbrug af medicin indenfor udvalgt felter:
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: De offentliggør løbende tal og analyser om det danske sundhedsvæsen, sundheds- og forebyggelsesområdet.
Pensionsstyrelsen: Statistik om bl.a. udlandspensionister.
Rådet for Sikker Trafik: Fakta og statistik om trafikulykker

SFI·Det nationale forskningscenter for velfærd: Forsker og udgiver rapporter om velfærd – fri download – gode søgefaciliteter.
Social- og Integrationsministeriet: Her får du en samlet indgang til ministeriets nøgletal.
Socialstyrelsen: Service/socialstyrelsens faglige og økonomiske resultater afrapporteres i en årsrapport. Indeholder også Databaser om deres område bl.a. om Stofmisbrug. Se også deres base over Sociale Begreber
Statens Institut for Folkesundhed: Find statistik og talmateriale fra instituttets mange undersøgelser og registre. Her har du adgang til en lang række tabeller om tilskadekomst pga. ulykker.: Arbejdsulykker, trafikulykker, ulykker i hjem og fritid herunder sportsulykker.
Statens Serum Institut. Alle data for befolkningens sundhedstilstand og data vedrørende aktivitet, økonomi og kvalitet i sundhedsvæsenet samlet og analyseret på SSI. Abortregister, Cancerregister, Diabetesregister, Dødsårsagsregister, Vaccinationsregister mfl.
Vejdirektoratet: Vejdirektoratet står for at samle og offentliggøre uheldstal om trafikuheld. 
 

Uddannelse og viden

Digitaliseringsstyrelsen: Her ligger de såkaldte grunddata som bruges af flere forskellige myndigheder f.eks. informationer om personer, virksomheder, ejendomme og naturarealer.
 
Erhvervsstyrelsen: Den direkte kilde til alle officielle oplysninger fra Erhvervsstyrelsens database om virksomheder.
Foreningen af Danske Interaktive Medier: Officielle tal for hvor mange der har besøgt de danske sites, antallet af besøg samt antallet af sete sider.
 
Ministeriet for Børn og Undervisning: Databanken indeholder detaljeret uddannelsesstatistik på tværs af det danske uddannelsessystem fra grundskole til ph.d og voksenuddannelser.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser: Ministeriets tal, analyser og information om uddannelse og institutioner, herunder SU.
Reg.Stat: Erhvervsstyrelsens regionale statistikbank: Databasen indeholder nøgletal om den regionaløkonomiske udvikling i Danmark, med fokus på områderne uddannelse, iværksætteri samt innovation, forskning og udvikling
Patent- og Varemærkestyrelsen: Data om danske indehavere af IP-rettigheder, patenter, varemærker, designregister med mere.  

Kultur


Bogmarkedet: Statistik om blandt andet bestsellers, titelstatistik og forlagsøkonomi.
Dansk Bibliotekscenter (DBC): Bogstatistik – samlet bogproduktion
Dansk Oplagskontrol: Konstaterer, kontrollerer og verificerer reklamebærende mediers oplag samt antal besøgende og andre relevante oplysninger om udstillinger og messer, der afholdes i Danmark.
Det Danske Filminstitut: Statistikker omhandlende billetsalg, box office, filmpriser og nøgletal for dansk film.
Danske Medier: Befolkningens brug af medier, læsertal, forbrugsvaner, interesser, aktiviteter, meninger m.m. 
Idrættens Analyseinstitut: Idrættens Vidensbank samler danske rapporter, analyser og undersøgelser inden for den samfundsorienterede idrætsforskning og det idrætspolitiske område.
IFPI Danmark: Her kan du finde danske og internationale publikationer, der på forskellig vis har fokus på udviklingen i musikbranchen.
 
Kulturministeriet: En statistisk opgørelse over offentlige bevillinger til kulturelle formål. Endvidere foretager ministeriet ca. hvert femte år en kulturvaneundersøgelse af danskernes kultur- og fritidsaktiviteter - senest i 2012.
Kulturstyrelsen: Kulturstyrelsen vil med jævne mellemrum udgive et mediestatistik-nyhedsbrev, der i stor udstrækning vil være baseret på tal fra Danmarks Statistiks Statistikbanken. Nordisk mediestatistik. Europæisk mediestatistik. 
Medierådet for Børn og Unge: Viden om børn og unges brug af de nye medier. I Medierådets vidensbibliotek finder du både bøger, rapporter, kodekser og undersøgelser - alt sammen om børn og unge og de nye medier.
Trossamfund: Anerkendte i Danmark
 

Arbejde, løn og indkomst

Arbejdsmarkedsstyrelsen: Statistik om a-kasser. Her kan du få et overblik over Arbejdsmarkedsstyrelsens nøgletal og forskellige styringsværktøjer. Du kan finde de nyeste tal for jobindsats, læse om resultatrevision og beskæftigelsesplaner

Arbejdsskadestyrelsen: Arbejdsskadestatistikken indeholder opgørelser over de arbejdsskader, der anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen.

Arbejdstilsynet: Arbejdsmiljø i tal. Tilsyn. Arbejdsskader. Ulykker.
Beskæftigelsesministeriet: Tal og tendenser indenfor arbejdsmarkedet.
Dansk Arbejdsgiverforening: Konjunkturstatistik. Konfliktstatistik. Beskæftigelsesindikatorer.Lønstatistik.
Kommunernes og Regionernes Løndatakontor: Overenskomster. Fraværsstatistik. Ligestilling. Lønstatistik.
Moderniseringsstyrelsen: Nøgletal om statens personale.

Priser og forbrug (se også Penge og kapitalmarked

De Danske Bilimportører: Her kan du se tal for antallet af nyregistrerede køretøjer i Danmark. Du kan vælge at få vist tallene opdelt efter mærke eller model.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Konkurrencesager i tal.
Realkreditrådet: Realkreditrådet udgiver en række statistikker (Boligudbud, Boligmarked, Ejendomspriser, Udlånsstatistik) med interesse for låntagere og realkreditsektoren som helhed.

Skat: Ejendomsvurdering og -salg: Salgsstatistikken giver et overblik over de solgte ejendomme i de enkelte halvår. Salgsstatistikken viser de gennemsnitlige priser for de forskellige ejendomstyper og sammenligner de registrerede salgspriser med ejendommenes vurderinger.

Nationalregnskab og offentlige finanser

Finansministeriet: Finanslovsdatabasen omfatter finanslove og tillægsbevillingslove fra og med 2003 og giver dermed mulighed for at lave brugerdefinerede udtræk af bevillingerne i statens budget. Regnskabsdatabasen indeholder udgiftstal for offentlige institutioner. 
Moderniseringsstyrelsen (Finanslov og statsregnskab): Registeret indeholder de offentliggjorte bevillingslove og statsregnskaber siden 1996.
Skatteministeriet: Alskens skatter og afgifter inkl. kommuneskatter
Udenrigsministeriet: Danida: Hvad går pengene til

Penge og kapitalmarked

Danmarks Nationalbank: Nationalbankens finansielle statistik, beskriver på et detaljeret niveau renter, værdipapirer, valutakurser, bankernes udlån, husholdningernes gæld, udenlandske investeringer og udlandsgæld.
Forsikring & Pension/Forsikringsoplysningen: Statistik om Forsikring & Pension.
Nets: Betalings-, kort- og informationssystemer. Antal betalingskort. Transaktioner.

Realkreditrådet: Realkreditrådet udgiver en række statistikker (Boligudbud, Boligmarked, Ejendomspriser, Udlånsstatistik) med interesse for låntagere og realkreditsektoren som helhed.
 
VP Securities (tidligere værdipapircentralen): Årlig opgørelse over udstedelse af værdipapirer. Papirhandler

Udenrigsøkonomi

Danmarks Nationalbank: Nationalbankens finansielle statistik, beskriver på et detaljeret niveau renter, værdipapirer, valutakurser, bankernes udlån, husholdningernes gæld, udenlandske investeringer og udlandsgæld.

Udenrigsministeriet: Eksportrådet: Eksporten i tal. Analyser om eksportmarkederne.
 

Erhvervslivets sektorer

Danmarks Rederiforening: Nøgletal og statistik om danske rederier.
Danmarks Turistråd: Fakta og tal om turismen i Danmark
Dansk Erhverv: Analyser
Dansk Gartneri: Tal om gartnerier
Dansk Industri: Lidt statistik er gratis andet kræver medlemsskab
Dansk Landbrugsrådgivning/Landbrugsinfo: Analyser af drifts-, branche- og makroøkonomiske samt markedsmæssige forhold i landbruget.
 

Geografi, miljø og energi - Danske kilder


 

Regional statistik 

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.